XIII Sesja Rady Miasta Gniezna - 30.10.2019 r.

  Zaproszenie     
  Projekt uchwały w sprawie: nadania Panu Marianowi Fludrowi godności „Honorowego Obywatelstwa Miasta Gniezna Pierwszej Stolicy Polski – Miasta Św. Wojciecha”
  Projekt uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gniezna na lata 2019-2035
  Załącznik nr 1
  Załącznik nr 2
  Uzasadnienie
  Autopoprawka do uchwały w sprawie: zmiany budżetu miasta Gniezna
  Projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Gniezna na rok 2019     
  Załącznik nr 1     
  Załącznik nr 2     
  Załącznik nr 3     
  Załącznik nr 4     
  Załącznik nr 5    
  Projekt uchwały w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości     
  Projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości położonej w Gnieźnie przy ul. Łąkowej     
  Projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości położonej w Gnieźnie przy ul. Gajowej     
  Projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości położonej w Gnieźnie przy ul. Św. Wawrzyńca     
  Projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości położonej w Gnieźnie przy ul. Warszawskiej     
  Projekt uchwały w sprawie: ustalenia stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych     
  Projekt uchwały w sprawie: zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu     
  Projekt uchwały w sprawie: zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu     
  Projekt uchwały w sprawie: zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu     
  Projekt uchwały w sprawie: zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu     
  Projekt uchwały w sprawie: zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu     
  Projekt uchwały w sprawie: zprzystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Pod Trzema Mostami w Gnieźnie     
  Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania w Gnieźnie     
  Projekt uchwały w sprawie: stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich 1918/19 w Gnieźnie     
  Projekt uchwały w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy Miasta Gniezna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020     
  Projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr II/29/2018 Rady Miasta Gniezna z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gnieźnie na 2019 r.     
  Projekt uchwały w sprawie: uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gnieźnie na 2020 r.     
  Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gnieźnie na 2020 rok     
  Projekt uchwały w sprawie: uchylenia Uchwały Nr XLVIII/577/2014 Rady Miasta Gniezna z dnia 24 września 2014 r. w sprawie przyjęcia „Programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2014-2019”     
  Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych miasta Gniezna w roku szkolnym 2018/2019 oraz informacja o wynikach egzaminów: gimnazajalnego i ósmoklasisty

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 października 2019 14:14
Dokument wprowadzony do BIP przez: Przemysław Gąsiorowski
Ilość wyświetleń: 177
24 października 2019 23:20 (Przemysław Gąsiorowski) - Zmiana treści zakładki.
24 października 2019 23:15 (Przemysław Gąsiorowski) - Zmiana treści zakładki.
22 października 2019 15:06 (Przemysław Gąsiorowski) - Zmiana treści zakładki.